جیرجیرک به خرس مهربون گفت:دوستت دارم،
خرس گفت:الان وقت خواب زمستونیه بعد صحبت میکنیم.
خرس خوابید ولی نمیدونست که عمر جیرجیرک فقط سه روزه...

قبل از خواب زمستونی به جیرجیرکتون بگین که دوستش دارین!